>>home
>>param
>>monitor
>>loglevel

branchmaster
buildTime2023-04-11 14:43:33
startTime2023-11-29 23:50:18

hashauthordatesubject
87d9c54chaoyong wang2023-02-26 20:51:03prod account
efb2963chaoyong wang2023-04-10 14:46:33param must_hit_biz_list
bf03a26chaoyong wang2023-04-06 21:58:44extract baiducloud
09294ebchaoyong wang2023-04-06 19:21:40switch for baiduai block
7a1dde8chaoyong wang2023-04-06 15:16:22update db entity
86d5c5dchaoyong wang2023-04-03 13:41:29update checkBlock
fc6f7f4chaoyong wang2023-04-03 10:54:21update for checkBlock
9a37f55chaoyong wang2023-04-02 15:31:18baiduai client
44d3de7chaoyong wang2023-03-29 11:11:59fix article
e1c27acchaoyong wang2023-03-29 10:36:50fix xiaowei guide
e1a0c72chaoyong wang2023-03-28 16:15:03update context & rewrite logic
dfb8646chaoyong wang2023-03-28 15:59:08update dto
67d1f05chaoyong wang2023-03-21 09:36:19fill result data
12211c8chaoyong wang2023-03-21 09:16:58update for GUIDE_SEARCH
8354b16chaoyong wang2023-03-21 08:58:46update dto
1734d64chaoyong wang2023-03-21 08:44:06update need rewrite
96d56b1chaoyong wang2023-03-20 21:25:10extract dbentity && support biz_type
f817e2fchaoyong wang2023-03-20 11:08:46embedding update
f975772chaoyong wang2023-03-20 08:47:46add log
027aeadchaoyong wang2023-03-14 21:01:50update switch
6c2e0cbchaoyong wang2023-03-13 17:27:37limit context length
bad3771chaoyong wang2023-03-13 09:39:48rewrite with detail
c8ff012chaoyong wang2023-03-13 09:20:20append front url
391b532chaoyong wang2023-03-13 08:35:56upload TarsosLSH to nexus
eb81159chaoyong wang2023-03-13 00:05:30rewrite with embedding
a867d2fchaoyong wang2023-03-12 16:57:06update sync article
fa9daa0chaoyong wang2023-03-12 16:35:51update sync
e57f630chaoyong wang2023-03-12 15:41:31update for sync
4456d0dchaoyong wang2023-03-12 10:07:39update sync2local
a6a15f3chaoyong wang2023-03-11 11:33:51sync qa to local
11d97a1chaoyong wang2023-03-11 09:57:08fix controller
ff6c248chaoyong wang2023-03-11 09:42:56baklib embedding api
a4e5d8fchaoyong wang2023-03-10 09:43:35baklib refresh api
53161c6chaoyong wang2023-03-10 09:18:51fix json
75d92f6chaoyong wang2023-03-10 08:58:18fix controller
4e47f07chaoyong wang2023-03-10 08:34:14openai embedding api
7660fd2chaoyong wang2023-03-09 17:29:21weiling q&a center
eb9661bchaoyong wang2023-03-08 18:43:21baklib related
1949746chaoyong wang2023-03-08 18:53:21remove checkPaid
eb10ebbchaoyong wang2023-03-08 10:34:38add ModelEnums
43b91b7chaoyong wang2023-03-08 09:40:43update app name
b9b1f04chaoyong wang2023-03-08 08:53:26switch to opensource client
7eee77echaoyong wang2023-03-07 16:43:56openai-entity & openai-client module
2e5ebc2Administrator2023-03-03 19:34:58add docker
02de47cchaoyong wang2023-03-02 16:33:07use chat api default
e6fab3achaoyong wang2023-03-02 15:04:55support standard chat completion
75e82bdchaoyong wang2023-02-26 21:07:21update param
e9e5fb9chaoyong wang2023-02-26 20:40:22update sql
b773c6fchaoyong wang2023-02-26 20:38:45update sql
0ad8893chaoyong wang2023-02-26 20:29:34update sql